Система впровадження і використання ППД...


І.Суть і структура впровадження ППД:
Для означення суті і структури впровадження і використання ППД вживаються різні терміни, що несуть різне термінологічне навантаження.

1)Суть впровадження: 
а)»Поширення» ППД - це є популяризація передової педагогічної ідеї. Цим займаються в основному методисти, науковці, керівники шкіл, самі автори досвіду у формі усних виступів та видання різноманітних друкованих матеріалів. б)»Впровадження» ППД - відображає обов’язковість дій з реалізацією досвіду. Педагогічні служби готують педагогічні кадри для практичного застосування здобутків ППД. Методисти ОІППО, рай методкабінетів, керівників шкіл повинні своєчасно інформувати вчителів про наявний досвід навчально-виховної роботи і забезпечувати всім необхідним для його вивчення, чим надають можливість вкорінити, закріпити входження досвіду в практичну діяльність вчителів. в)»Використання» ППД означає добровільне втілення вчителем передових педагогічних досягнень,які в результаті апробації дали ефективний результат у навчально-виховному процесі.

г) «Освоєння» ППД- більш широка область діяльності вчителя, яка починається вивченням вивчення змісту ППД, його теоретичних основ, виділенням в нього головного і завершується з’ясуванням його суті, оволодінням практичними вміннями творчої трансформації передових ідей у власну методичну систему.

2.Структура впровадження ППД 

Процесові реалізації ідей ППД властива певна структура, складовими якої є «об’єкт освоєння» і «суб’єкт впровадження».

Об’єкт освоєння-це передові ідеї навчання та виховання, які обираються вчителем відповідно до особистісних потреб та інтересів з метою вивчення і подальшого впровадження.

Об’єктами можуть бути цілісна методична система, окремі її елементи або конкретний методичний прийом.

Суб’єкт впровадження-це особи, які займаються організацією ППД:методисти, співробітники НДІ педагогіки України, керівники шкіл, голови МО, вчителі і вихователі, які безпосередньо його освоюють(організатори і виконавці).

З.Технологія впровадження ППД.

Технологія впровадження на практиці досягнень педагогічної науки має етапи: а)вибір проблеми; б)організація роботи педагогічного колективу над обраною проблемою.

Етапи організації роботи над проблемою:

1)Підготовчий.

Створюється творча група з числа досвідчених вчителів, що володіють творчими здібностями, яку очолює директор або заступник директора з НВР.

Творчу групу обирає,формулює проблему, уточнює її аспекти, знайомиться з її можливим досвідом вирішення,складає програму дослідницької роботи, доводить її до членів колективу, допомагає кожному вчителю з урахуванням його інтересів, рівня знань, умінь і навичок обрати творче завдання(Варіант:всі учасники вивчають одне питання з різних аспектів-кожен на своєму об’єкті:

вчитель музики, літератури, трудового навчання).

2.Дослідницький.

Вивчення досвіду роботи з даного питання, перебудова своєї практики на дослідницькому рівні. Апробація прийомів,засобів тих чи інших методик, узагальнення їх ефективності. Для цього спеціально готуються уроки, виховні заходи, інші педагогічні дії. 

3.Узагальнення.

Результати досвіду апробуються, уточнюються, проводяться наради, педради тощо з проблемних питань, оформлюються доповіді про свій досвід, власні творчі знахідки, недоліки, здійснюється колективний обмін думками, визначаються ще не вирішені проблеми. 

4.Підсумковий.

Аналізуються результати і узагальнюється накопичений матеріал, робиться головний висновок-як дана методика вплинула на якість знань, умінь і навичок та рівень розвитку і вихованості учнів.

Розділ 4. Система науково-методичної роботи по вирішенню проблеми роботи школи

За В.Сухомлинським: одна з необхідних умов ефективної реалізації методичної роботи - активна творча діяльність всього колективу й створення дослідницько-пошукової атмосфери,що панує в ньому. Керує науково-методичною роботою науково-методична рада, яка організовує педагогічні читання, виставки, консультації,проводить науково-практичну конференцію, що є формою для підбиття підсумків роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою, формою виявлення й узагальнення найкращого педагогічного досвіду. Ініціативна (проблемна) група по роботі над науково методичною проблемою

- це форма творчої діяльності, спрямованої на вивчення, узагальнення та поширення ППД, запровадження у шкільну практику досягнень педагогічної науки.

Її завдання:

- вивчення стану актуальних питань навчально-виховної та науково-методичної роботи;

- вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми, досвіду, що існує, консультування з ученими і методистами;

- відвідування уроків та позакласних заходів;

- проведення бесід з учителями,анкетування, узагальнення думок та висловлення побажань щодо вдосконалення певних етапів роботи;

- обґрунтування проблеми і мети досліджень, оформлення гіпотези, визначення основних етапів й очікувальних результатів,вибір методів досліджень, визначення контрольних і експериментальних класів;

- розробка рекомендацій з питань впровадження в практику роботи школи(вчителя) нових досягнень;

- оформлення результатів ППД з дослідницької проблеми{знахідки, концепції). Ініціативні групи створюються на час підготовки до науково-методичних

заході в(педрад, науково-педагогічних конференцій, педагогічних читань тощо).

Науково-методична робота-цілісна динамічна система, що складається з підструктур:

1)навчально-методична(підвищення професійної педагогічної культури вчителя і комплексне методичне забезпечення навчально-виховного процесу);

2}науково-дослідницька(стимулювання процесу створення і впровадження нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання, забезпечення експериментальної перевірки їх ефективності.

Наукова організація педагогічної праці(НОПП) - це система здійснення науково обґрунтованих заходів, спрямованих на систематичне вдосконалення педагогічної праці і її умов, тобто на забезпечення максимальної ефективності навчання і виховання учнів при раціональному використанні, часу, сил, засобів, як педагога так і учнів. НОПП включає вміння:

- працювати, безперервно вдосконалюючи прийоми і методи праці,

- вчитися тому, як треба працювати і вчити цьому вмінню інших,

- безперервно вдосконалювати і раціонально використовувати умови праці. Основні проблеми НОПП:

1.Економія, раціональне використання часу.

2.Створення і доцільне використання сприятливих умов праці і відпочинку. 3.Максимальне піклування про здоров*я та всебічний розвиток всіх учасників трудового процесу.

Форми науково-методичної роботи:

І.Проведення експериментальних досліджень. 2.3асвоєння інновацій, наближених до власного досвіду. З.Розробка довгострокових дослідницько-експериментальних проектів.

Основні завдання науково-методичної роботи:

1.Поглиблення філософсько-педагогічних знань, що сприяють розбудові й оновленню української загальноосвітньої школи.

2.Підвищення рівня теоретичної(предметної) і психолого- педагогічної підготовки.

З.Організація роботи по вивченню нових освітніх програм, освітніх державних стандартів.

4.Систематичне вивчення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду,впровадження досягнень педагогічної науки.

5.3багачення новими педагогічними технологіями, формами і методами навчання і виховання.

6. Організація діяльності єдиних дослідницьких колективів, які об*єднають дослідників-педагогів, учнів та вчених.

7.Підвищення загального рівня професійної педагогічної культури, надання допомоги у розвитку якостей і властивостей особистості, необхідних для сучасної педагогіки.

Форми науково-методичної роботи:

1. Індивідуальні - передбачають вільний вибір форм, методів, засобів навчання, вільне виявлення педагогічної ініціативності.

2. Групові - це об’єднання педагогів за інтересами, в яких створюються оптимальні умови для обміну досвідом роботи, для творчих дискусій, виконання творчих завдань.

3. Колективні — це об’єднання зусиль педагогічного колективу по роботі над науково-методичною проблемою, роботою над проектом, підготовкою до педагогічних конференцій тощо.

4. Самоосвіта-це організація роботи педагога над формуванням власного досвіду.

Формування ППД, підтримка в цьому кожного педагога - одне з пріоритетних завдань управлінської діяльності в школі, що сприяє створенню позитивного іміджу школи, педагогів, покращення рівня навчально-виховного процесу, результативної роботи школи та окремих педагогів, розвитку їх креативності,педагогічної майстерності.

Немає коментарів:

Дописати коментар