Система вивчення та узагальнення ППД....ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ ППД:

1.Визначення проблеми , мети, цілі, завдань для вивчення і впровадження ППД 
2.Пошук методів, прийомів 

3.Складання програми вивчення досвіду

4. Окреслення теми й мети, об'єкту (школа,клас,гурток,група,навчальний предмет,педагог,колектив тощо) та предмету вивчення й узагальнення:
а)за результатами і рекомендаціями перевірки адміністрацією школи; 
б)визначення самого педагога.
5. Збір педагогічних фактів, матеріалів, їх опис (конкретні умови , час, в яких ППД реалізовується, показ успіхів навчально-виховної роботи,що відноситься до описуваного досвіду)
6. Осмислення матеріалу(співставлення,порівняння, аналіз фактів виявлення зв’язків між ними,з’ясовування характеру залежності пед. процесу від конкретних умов,формування висновків
7.Оформлення досвіду
8.Впровадження досвіду

РЕКОМЕНДАЦІЇ З УЗАГАЛЬНЕННЯ ППД 

1 Методика узагальнення ППД:
1)Вивчення діяльності вчителя тривале спостереження за роботою вчителя, відвідування уроків,позакласних заходів:
- аналіз якості знань,рівня вихованості учнів, результативність;
- окреслення ефективних способів, прийомів організації пізнавальної діяльності учнів;
- виявленнями є перевантаження учнів;
- аналіз стану мотивації навчальних та пізнавальних інтересів учнів;
- визначеннями містить досвід елемент новизни. 
2)Визначення,чи відповідає досліджуваний дослід і досвід, що узагальнюється критеріям оцінки ППД
3)Обговорення умов досягнення оптимальних результатів при застосуванні даного досвіду
4)Заслуховування матеріалів узагальненого досвіду на педраді, МО, семінарі тощо. Винесення рішень
5)3 метою поширення досвіду показати його в дії(відкриті уроки, семінари, наради);
-у портфоліо ППД з даної проблеми зібрати тези виступів, конспекти уроків, доповіді тощо;
- матеріали досвіду наочно оформити,представити в методичний кабінет(школи, районного відділу освіти,молоді та спорту)

II Оформлення узагальненого ППД:

1)Педагогічна характеристика вчителя (ПІБ вчителя,освіта, який заклад закінчив, педстаж, категорія,нагороди, особливості особистості вчителя, у чому і як виразився педагогічний успіх у його роботі, що можна рекомендувати з досвіду роботи вчителя для поширення.

2)Матеріали: конспекти уроків (2-3), поурочні робочі плани (4), фотографічний запис уроків (2-3), аналіз відвіданих уроків адміністрацією(2-3) плани самоосвіти вчителя, доповіді, виступи за темою,інші матеріали(схеми, таблиці,діаграми тощо)
3)Фото, відео,що відбивають роботу вчителя з учнями.
Форми і методи узагальнення вчителем досвіду:
- усні повідомлення про результати впровадження досвіду; виступи на нарадах, курсах, семінарах тощо;
- письмові повідомлення про результати вивченого досвіду;
- узагальнення ППД у формі різних методичних листів, методичних розробок, статей в періодиці, видання брошур,монографій,збірників;
- оформлення матеріалів конференцій і семінарів;
- наочно-демонстраційна популяризація ППД - влаштування виставок,стендів в методкабінетах,побудова порівняльних діаграм, схем, таблиць, що доводять ефективність досвіду.


ПАМЯТКА НОСІЮ ДОСВІДУ З УЗАГАЛЬНЕННЯ ППД:

- Використовуйте науково-методичну літературу.

- Зберігайте і накопичуйте матеріали,що відбивають досвід вашої роботи(порт фоліо).

- Враховуйте досвід інших вчителів.

- Оберіть форму узагальнення досвіду.

- Складіть план.

- Оцінюйте результати впровадження досвіду.

- Чітко та в послідовності викладайте матеріали та результати досвіду.

- Враховуйте думку колег.

- Оформіть додатки.

Пам’ятайте!Ваш досвід чи елементи повинні спростовувати навчально-виховний процес, а не ускладнювати його, розвантажувати учнів і вас,потребувати мінімальних затрат сил, енергії, часу та бути результативним.

Поширення і вивчення ППД Функції установ по виявленню,оцінці ППД:

І.Школа

На основі внутрішнього шкільного контролю, спостережень, опитувань, діагностування, вивчення документації адміністрація школи разом з МО вчителів визначає носіїв ППД, тему і вид кожного виявленого досвіду. Заповнюються інформаційні картки, поповнюються шкільні інформаційні бланки ідей ППД, які відіграють важливу роль у плануванні методичної роботи,під час атестації вчителів, організації роботи з молодими вчителями.

Інформаційні картки передаються до районного відділу освіти в кінці І півріччя кожного навчального року.

Подальша участь школи у вивченні,узагальненні досвіду визначається районним методкабінетом, обласним інститутом післядипломної освіти.

2.Районний методкабінет

Здійснює збір інформації про ППД району. На основі Інформаційних карток створює районний інформаційний банк ідей. При необхідності уточнює інформаційні дані, визначає, де буде організовано поширення ППД в районі(школи передового досвіду, проблемні семінари, семінари- практикуми, взаємовідвідування уроків та інших заходів, наставництво тощо)

У квітні-травні кожного року передає ці матеріали до інституту післядипломної освіти та за його завданнями бере участь у вивченні та узагальненні новаторського чи раціоналізаторського досвіду.

3. Обласний інститут ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ освіти Здійснює збір матеріалів про новаторський чи раціоналізаторський досвід, організовує вивчення цього досвіду, створює групи для вивчення та узагальнення досвіду з працівниками шкіл, районних методкабінетів, вчителів. При необхідності до вивчення досвіду залучають науковців.

У вересні-жовтні кожного року подає МОНМСУ пропозиції щодо поширення конкретного досвіду, вивченого на рівні області, готує матеріали для Центральної картотеки Центрального інституту післядипломної освіти.

4.Центральний інститут післядипломної освіти вчителів

Координує роботу з вивчення досвіду в країні ,складає всеукраїнський перспективний план вивчення, узагальнення і поширення ППД на основі даних ОІППО. Здійснює комплектування Центральної картотеки ППД. До Центральної картотеки заносяться матеріали про новаторський і найбільш важливий раціоналізаторський досвід шкіл, дошкільних,позашкільних установ,відділів освіти,інститутів підвищення педагогічної освіти вчителів,рай методкабінетів та педагогічних інститутів і університетів У матеріалах висвітлюється досвід установ і окремих працівників як монографічно (з висвітленням всіх ділянок їхньої роботи), так і тематично з окремих проблем.

5.Науково-дослідницькі інститути,кафедри педуніверситетів і педінститутів

Беруть участь у вивченні і теоретичному узагальненні новаторського досвіду. Апробують досвід,що подається до Центральної картотеки ППД. Регулярно(раз на рік)здійснюють аналіз ППД за окремими напрямами.

6.МОНУ

Приймає рішення про схвалення новаторського і важливого для всієї республіки раціоналізаторського досвіду.

За допомогою перспективного плану здійснює контроль вивчення та узагальнення досвіду,організовує впровадження досвіду в межах країни.

Немає коментарів:

Дописати коментар