Управлінська діяльність


Основні принципи управлінської роботи:


Керівні функції директора школи:
Традиційні:
- Прийняття рішень, організація їх втілення;
- Коригування роботи;
- Облік і контроль.

Нові:
- Оновлення змісту навчання і виховання через профілізацію, індивідуалізацію освітнього процесу, створення авторських програм, посібників, виховних систем, впровадження нових освітніх технологій(розвиваюче, модульне, адаптаційне, випереджувальне, диференційоване навчання, використання методів проектування і моделювання), удосконалення форм і методів навчання і виховання(діалогові форми спілкування, лекційні, семінарські заняття, навчальні модулі тощо), трансформації методів контролю знань і вмінь учнів(введення рейтингової системи оцінювання, запровадження індикаторів розвитку учнів, діаграми росту);модернізація змісту, форм і методів управління закладом, підвищення значущості менеджерської функції управління інноваційним процесом, створення багатоваріантних моделей управління, авторських моделей закладу освіти; здатність генерувати та впроваджувати педагогічні інновації, адекватно сприймати соціально – педагогічні зміни у суспільстві, встановлювати різнобічні зв’язки з громадськістю та учасниками навчально – виховного процесу.

Методи управління:

Види:

1.Вербальні:
- індивідуальні(консультації, бесіди),
- групові(інструктаж, нарада, збори).

2.Дослідницькі:
- вивчення ППД,
- організація науково – дослідної роботи вчителів та учнів,
- анкетування та інтерв'ювання,
- атестування педкадрів,
- випуск друкованої продукції про діяльність педагогів, учнів, колективу.

3.Ілюстративно – показникові методи:
- моделювання структури організації навчально – виховного процесу, оформлення результатів моніторингу з вивчення рівня знань і виховання учнів, професійного і творчого зростання вчителів.

4.Інформаційно – технологічні методи:
- застосування технічних засобів(комп'ютера, теле-, аудіоапаратури),
- створення інформаційно – пошукової системи(бази даних з усіх питань роботи школи й колективу) та постійно діючого сайту для оберненого зв’язку з учасниками навчально – виховного процесу: педагогами, учнями, їх батьками, ефективного управління закладом та створення його іміджу.

Нестандартні форми управлінської діяльності:

Колективна та групова робота:
-Метод проектування;
-Робота на довірі;
-«Ситуація успіху»;
-Створення презентацій;
-Творчі звіти;
-Використання ІКТ;
-Випуск друкованої продукції;

Індивідуальна робота:
-Робота консультпунктів;
-Метод локомотива;
-Система модулів;
-Мотиваційне управління;
-Створення авторських програм, методик, прийомів;
-Вивчення, узагальнення і впровадження ППД;
-Система заохочення учнів та вчителів;

Особливості управління на сучасному етапі:

1.Зміна підходів при оцінюванні діяльності школи – це є орієнтація на результати навчальної діяльності учнів, розвитку особистості дитини та результатів творчого зростання педагогів.

2.Демократизація управління – створення умов для досягнення мети школи.

3.Зміна кадрової ситуації-поява в школі психологів,соціальних педагогів, молодих спеціалістів сприяє винекненню нових відносин, нових управлінських завдань, створенню творчої атмосфери, сприятливого мікроклімату.

4.Варіативність управління – використання різноманітних форм і методів роботи в управлінській діяльності.

5.Зміна методів управління – вільний вибір технологій управління.

6.Зміна методологічних засад управління – це моделювання цілісних педагогічних та управлінських структур, розробка нових технологій розвитку школи.

Немає коментарів:

Дописати коментар